Keto Diet : Allowed food list with nutritional values and calories

Keto Diet : Allowed food list with nutritional values and calories

Nutritional values of low carb high-fat foods listed with calorie value

low Carb High-Fat foods list with Calorie values

Sl noFood ItemsQty per dayCarbsProteinFatCalorie
1.COCONUT OIL8 Tsp0g0g36g324
2.OLIVE OIL8 Tsp0g0g36g324
3.BUTTER50g0g0g40.5g364
4.GHEE30g0g0g30g270
5.CHEESE SLICE50g3.1g12g14.5g174
6.DOUBLE CREAM50g1.4g1g18.4g170
7.HEAVY CREAM50g1.4g1g18.4g170
8.BULLET PROOF COFFEE1 cup0.4g0.1g23.6g215
9.BUTTER COFFEE2 cups1g0.2g29.7g277
10.CURD100g3g3.1g4g60
11.CHEDDAR CHEESE50g0.6g12.4g16.6g202
12.HOMEMADE CHEESE50g1g12g16.5g165
13.MOZZARELLA CHEESE50g1g11.2g8.5g126
14.HOME MADE BUTTER MILK300ml2.8g2.8g3.6g54
15.EGG4pcs4g26.6g24g326
16.DUCK EGG2pcs1.4g17.9g19.2g259
17.QUAIL EGG10pcs0.4g11.7g10g142
18.CHEESE SCRAMBLED EGG2pcs3.6g19.3g22g282
19.EGG BULLS EYE2pcs1.8g11.7g19.8g225
20.EGG MUSHROOM OMELETTE100g2.4g8.9g16g191
21.EGG BOIL4pcs4g26.6g26.6g346
22.EGG MASALA OMELETTE100g4.2g12.1g16.3g207
23.EGG VEGETABLES OMELETTE100g5g7.4g8.7g129
24.EGG DOUBLE OMELETTE100g3.4g9.7g13.1g167
25.COCNUT MILK100ml3.8g2.3g23.8g230
26.ALMOND MILK250ml1g1g3g35
27.COCONUT50g3.1g1.6g16.8g177
28.AVOCADO150ml1g2.6g34.2g322
29.GOAT MILK50ml2.4G1.7G2.3G37
30.COW MILK50ml2.3G1.6G2.1G35
31.BUFFALO MILK50ml2.6G2.3G3.3G60
32.CAMEL MILK50ml2.5G1.5G1G23
33.PEANUT HOMEMADE BUTTER20g3.8g4.4g10g119
34.MACADAMIA20pcs1.1g1.6g15.2g144
35.BRAZIL NUTS20pcs0.5g2.9g13.3g131
36.PECAN NUT20pcs1g1.8g14.4138
37.ALMOND15pcs1.1g3.7g10.6g118
38.WALNUT15pcs0.9g4.9g20.3g216
39.PINE NUTS15pcs3.7g2.1g7.4g92
40.FLAX SEED50g1.39.1g21.1g267
41.CHIA SEEDS20g0.9g3.3Gg6.1g97
42.CASHEW NUTS10pcs2.1g2g4.5g57
43.PISTACHIO10pcs2g3g6g74
44.PEANUT10pcs1.6g2.6g4g57
45.SUNFLOWER SEEDS20g1.9g4g10.4g124
46.PUMPKIN SEEDS20g2.4g4.9g9.4g117
47.PANEER VEGETABLES OLIVE OIL SALADS150g4.8g8.4g14.4g195
48.VEGETABLES OLIVE OIL SALADS200g4g1.5g10.6g143
49.VEGETABLES-CHICKEN-OLIVE OIL SALADS200g3.3g34.2g11.4g269
50.MUSHROOM FRY100g3g2g5g79
51.PANEER FRY100g2.4g15g21.4g263
52.CABBAGE THORAN100g5g3.6g11g158
53.CHEERA THORAN100g3g2.9g13.6g166
54.BITTER GOURD THORAN150g1.8g2.5g14.7g139
55.EGG PLANT OIL FRY150g3.8g2.8g11.6g155
56.KOVAKKAI THORAN150g0.6g3.4g12.3g153
57.MURINGAYILA THORAN100g4.5g3.7g8.3g139
58.VENDAKKAI THORAN100g3g2g7g93
59.CAULIFLOWER THORAN100g4.8g1.8g7g101
60.MUTTON FAT30g0g0g30g271
61.BEEF FAT30g0g0g30g270
62.CHICKEN FAT30g0g0g29.9g270
63.PORK GRILL150g1.2g22.6g28.3g365
64.MUTTON GRILL150g1.4g24.6g25.6g335
65.BEEF GRILL150g0.4g23.5g14.6g313
66.CHICKEN GRILL150g0.2g30g10.4g226
67.SALMON GRILL150g4g20.6g22.5g308
68.CHICKEN COCONUT OIL FRY150g3.5g22.1g14.7g239
69.BEEF FRY150g3.3g19.3g9.8g194
70.PORK FRY100g3g26.5g18.9g283
71.CHICKEN CURRY150g3g17.9g7.7g163
72.BEEF CURRY100g4g13.5g6.9g136
73.MUTTON FRY200g4.1g16.4g17.6g251
74.PORK CURRY150g4.1g9.5g20g231
75.MUTTON CURRY150g4g11.6g11.1g168
76.BOTI150g0.4g16.5g28.5g333
77.MUTTON LIVER150g0g30g4.5g161
78.PORK BOTI150g0.4g16.8g28.7g338
79.BEEF LIVER CURRY100g0.2g20.4g3.6g135
80.BEEF BONE MARROW SOUP200ml4.5g1.9g17g191
81.MUTTON LEG SOUP150ml0.5g5.7g5.2g89
82.BONE BROTH1 cup0.7g8.7g2.3g59
83.MUTTON BRAIN100g0.4g10.4g8.6g122
84.BEEF BRAIN100g0.4g10.9g10.3g143
85.MUTTON KIDNEY100g0.5g15.7g3g97
86.BEEF KIDNEY100g0.9g16.1g2.3g89
87.CHICKEN SOUP150ml1.3g7.2g2.1g78
88.KING FISH CURRY150g4.6g26.5g11.7g231
89.SARDINESS FRY(CHAALA)150g1.8g26.1g19.4g293
90.MACKEREL FRY150g1.1g27.5g4.9g160
91.POMET FRY100g3.6g13.1g9.9G158
92.PRAWNS150g4g12g15.2G222
93.SHELLFISH FRY100g4g6.9g11.8G173
94.CRAB FRY100g3.5g4.9g7.7G117
95.TUNA FRY100g1.3g17.8g17.5G242
96.NATHOLI FRY150g0.3g28.8g14.4G246

low carb vegetables and fruits list

SL.NOFood ItemsNET CARBSPROTEINFATTOTAL CALORIE
97CAULIFLOWER3g1.9g0.4g30
98BROCCOLI4g2.8g0.4g34
99BITTER GOURD0.1g1.6 g0.2g25
100EGG PLANT1g1.4g0.3g24
101CUCUMBER3.1g0.7g0.1g15
102CABBAGE1.8g1.8g0.1g27
103CAPSICUM2.9g0.9g0.2g20
104CHEERA LEAVES2.1g4g0.5g45
105DRUMSTICK LEAVES3.5g6.7g1.7g92
106CELERY LEAVES0.6g6.3g0.6g37
107FENUGREEK LEAVES1.3g4.4g0.9g49
108LETTUCE1.2g2.1g0.3g21
109PALAK0.4g2g0.7g26
110ASPARAGUS1.8g2.2g0.1g20
111MINT LEAVES0.5g4.8g0.6g48
112CORIANDER LEAVES2.4g6.1g1g44
113SPRING ONION4.7g1.8g0.2g32
114CURRY LEAVES2.4g6.1g1.0g108
115ASH GOURD1g0.4g0.1g10
116SNAKE GOURD1.2g0.5g0.3g18
117MUSHROOM3.3g3.1g0.8g43
118IVY GOURD/KOVAKKAI1g1.4g0.2g17
119ZUCCHINI2g2.7g0.4g21
120TOMATO1.9g0.9g0.2g20
121VELLARIKKA3.1g0.7g0.1g15
122RIDGE GOURD1.5g0.6g0.1g17
123LADY’S FINGER2.8g1.9g0.2g35
124BOTTLE GOURD0.5g0.2g0.1g12
125DRY COCONUT2.1g6.8g62.3g662
126COCONUT0.6g4.5g41.6g444
127COCONUT MILK3.8g2.3g23.8g230
128CHAYOTE/CHOW CHOW1.7g0.8g0.1g19
129GREEN CHILLI1.5g2.9g0.6g29
130DRUMSTICK2.1g2.5g0.1g26
131BRUSSELS SPROUT3.3g4.7g0.5g52
132BEANS2g1.7g0.1g26
133BILIMBI/IRUMBANPULI3.5g0.5g0.3g19
134LEMON WATER0.6g002
135PUMPKIN4.1g1.4g0.1g25
136RADISH5.2g0.6g0.3g32
137CARROT6.8g0.9g0.2g48
138AMARA PAYAR5.1g3.2g1.4g16
139GINGER6.3g2.3g0.9g67
140GARLIC7.6g1.1g0.1g40
141SMALL ONION10.9g1.8g0.1g59
142ONION7.6g1.1g0.1g40
143TENDER COCONUT6.2g3.3g33.5g354
144GRAPEFRUIT9.1g0.8g0.1g42
145STRAWBERRY7.5g0.7g02g44
146STAR FRUIT3.3g0.7g0.1g28
147AVOCADO 1 Pcs1.6g3.4g45.8g432
148BLACK BERRY4.3g1.4g0.5g43
149NELLIKKA6.4g0.5g0.1g58
150RASPBERRY5.2g1g0.6g56
151BLUEBERRY12.1g0.7g0.3g57
152GOLDEN BERRY11.1g1.8g0.2g53
153CRANBERRY7.6g0.4g0.1g46
154MULBERRY8.6g1.1g0.4g49
155JAMUN FRUIT10.5g0.7g0.3g62
156POMELO9.2g0.6g0.1g44
157CHAMBAKKA8.5g0.7g0.2g39

ഡയറ്റിൽ കഴിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ

എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മത്സ്യമാംസാദികളും മുട്ടകളും നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇലവർഗങ്ങൾ, വെണ്ടക്കായ, പടവലങ്ങ, ചുരയ്ക്ക തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ; അതായത് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ പച്ചക്കറികളും നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രകൃതിദത്ത കൊഴുപ്പുകൾ ആയ വെളിച്ചെണ്ണ, ഒലിവോയിൽ, മൃഗക്കൊഴുപ്പ്, നെയ്യ്, വെണ്ണ  തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ ആയ പനീർ,ചീസ് തുടങ്ങിയവയും വല്ലപ്പോഴും അല്പം പാലും കഴിക്കാം. ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് അഥവാ വെണ്ണപ്പഴം പോലെയുള്ള കൊഴുപ്പടങ്ങിയ മധുരമില്ലാത്ത പഴങ്ങൾ നമുക്ക് ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. സ്ട്രോബെറി പോലെയുള്ള മധുരമില്ലാത്ത എല്ലാ ബെറികളും  നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നട്സ് അതായത് അണ്ടിവർഗ്ഗങ്ങൾ ആയ കശുവണ്ടി, ബദാം, വാൾനട്ട്, തുടങ്ങിയവയും  കഴിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങൾക്കും ഒരു ദിവസം പ്രത്യേകം അളവുകൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട്  ഓരോന്നും എപ്രകാരം കഴിക്കണം എത്ര അളവ്‌ കഴിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.മേല്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാ വിവരണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള  ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക സാധാരണമാണ്. കഴിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു മാതൃക പട്ടിക മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് . മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പ്പർട്ടുകളിൽ ആരെങ്കിലുമായി നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Contact us